#helsenorge – en god latter (in English to)

Scroll down to the 🇺🇸 For English 

 

Da er det endelig tid for å finne ut hva som feiler skulder og hofter. Er det ikke det ene, så er det det andre, sa kjerringa som blødde neseblod. Ja så her er det jo både betennelse i fordøyelsessystemet, og litt diverse vondt her og der. Nå har eg venta langt om lenge og lengre enn langt, på røntgen og MR av noen ledd, og det blir spennende om dem finner ut noe. Til Kongsvinger gikk altså turen i dag, og det er greit. Begynner å bli kjent på sykehuset der.  

 

Ingen venting for en gangs skyld, så eg kom fort inn på første post. MR av høyre skulder først. Ble da lagt litt halvskakt på benken og ført inn i trommelen, ja med lukka øyner selvsagt. Er jo litt vel trangt der, og eg vil helst unngå panikk, for da må eg vel til pers igjen. Samtidig kjempa eg en hard kamp mot hosterefleksen, for man skal jo ligge helt rolig. 

 

 

Man får jo på hørselvern med musikk i pga støyet, men den musikken hørte eg ikke. Kunne nok ha skrudd opp volumet en del ja. Men nå gikk det sikkert under 10 min før dem kjørte meg ut igjen da, det var jo kjapt. Glad og lykkelig for at det var over, skulle eg til å reise meg opp. Men nei. Dem hadde jo bare tatt feil skulder, så eg måtte snu meg og ta 15 nye minutter i “klaustrokammeret”. Har man ikke klaustrofobi fra før, så får man i alle fall det på MR! Var så syndig å åpna øynene et øyeblikk, og alt eg kunne tenke på var “om det tar fyr her er eg dau”! Ekkelt..

Vel vel, tid for røntgen. Det hadde jo ikke gjengen her fått med seg tydeligvis, men eg hadde med innkallingspapirene, og der sto det. Siden det kanskje kom litt bust på radiografene, ble det jo noe venting. Noen kom ut i gangen og lurte på navnet mitt, og eg svarte høflig og pent. 

 

 

Etter ikke så altfor mye venting, kom eg inn. Da var det bare å strippe ned til trusa og legge meg på en benk igjen. Denne gangen var det bare fire kjappe bilder i forskjellige vinkler, så det gikk jo fort og smertefritt. Selv om noen av stillingene ga meg litt blåfilmfølelse. 

Vel overstått, og som seg hør og bør, belønning. Det fikk eg alltid som liten av muttern når eg var flink hos lege og tannlege. Nå i voksen alder er en vaffel i kiosken helt topp, og en liten iste. Og ute på parkeringen var det jaggu over en halvtime igjen på parklappen! Da har det altså gått unna i dag da, det er ikke verst, til tross for dobbelt med MR og glemske radiografer.

 

 

Bloggen vår

 

🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Then it’s finally time to figure out what’s wrong with shoulder and hips. If it’s not the one thing, then it’s the other. Yes, so it’s both inflammation in the digestive system and a little misery here and there. Now I’ve been waiting for long and longer than long, on X-ray and MR of some parts, and it’s exciting if they find out anything. That’s why I’m going to Kongsvinger today. Getting to know the hospital there.

No waiting for once, so I quickly got onto the first post. MR of right shoulder first. Then lay a little half-shake on the bench and put into the drum, yes with the eyes closed obviously. Is it a little cramped there, and I prefer to avoid panic, because then I have to do it again. At the same time, I fight a hard fight against the cough reflexes, because you have to be absolutely calm.

You get hearing protection with music because of the noise, but I did not hear that music. Could probably have turned up the volume some, yes. But now it was safe for 10 minutes before they drove me back out, it was quick. Happy because it was over, I would like to get up. But no. They had just taken the wrong shoulder so I had to turn around and take 15 new minutes in the drum. If you do not have claustrophobia before, you’ll get it on MR! Be so sinful to open your eyes for a moment, and all I could think of was “if it starts to burn here I’m dead”! Disgusting..

Well, time for X-ray. It had not been informed to the gang here, obviously, but I had the notice papers, and it stood there. Since it was a bit of surprice on the radiographs, there was some waiting. Someone came out in the hallway and wondered my name and I responded politely.

After not too much wait, I came in. Then just stripping down to the underwear and laying on a bench again. This time there were only four quick pictures at different angles, so it went fast and painlessly. Although some of the positions gave me a little porn movie feeling. 

Well done, and as it should always be, reward. I always got that little something from mom when I was a good kid at the doctor and dentist. Now in adulthood, a waffle in the kiosk is very good, and a little ice tea. And in the parking lot, there were still half an hour again on the parking! Then it’s gone fast today, it’s not bad, despite double with MR and forgetful radiographers.

 

#helsenorge #røntgen #radiograf #mr #trommel #helse #sykehus #lege

4 thoughts on “#helsenorge – en god latter (in English to)

  1. Hode,skulder kne og tå ja😉Godt å være så langt da ,så er det bare å vente på svar😊👍

  2. Roger: Åja, da hadde eg vært hos legen også.. Har funnet ut en del nå, så nå vet vi hva vi skal gjøre videre i allefall 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top